Time flies when you’re having fun.

Time flies when you’re having fun.